Άλλα ντ’ άλλων με την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη !

Πριν λίγες μέρες δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος με Αρ.Πρωτ. ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017/2-1-2017 με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων για την ιδιότητα του κατ΄ επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ. 1 του άρθ.65 του Ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α΄)».

Και ενώ στόχος του συντάκτη όπως φαίνεται και από το θέμα της εγκυκλίου ήταν να δώσει διευκρινίσεις για τον ορισμό του κατ’ επάγγελμα αγρότη μετά την ψήφιση του Ν.4389/2016, φαίνεται ότι μάλλον περιέπλεξε περισσότερο το ζήτημα.

Ειδικότερα, το τελευταίο εδάφιο της ανωτέρω εγκυκλίου αποτελεί γρίφο. Σε αυτό αναφέρεται: «Συνεπώς την ιδιότητα φυσικού προσώπου ως κατ΄ επάγγελμα αγρότη, όπως ορίζεται στο άρθ. 65 του 4389/2016, έχουν όσοι ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως υπαγωγής αυτών σε καθεστώς Φ.Π.Α. και ανεξαρτήτως υποχρέωσης ενημέρωσης ή μη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων)».

Η εγκύκλιος φαίνεται αγνοεί το άρθρο 30 του Νόμου 4308/2014 στο οποίο αναφέρονται οι περιπτώσεις για τις οποίες απλοποιούνται οι διατάξεις του νόμου αυτού και παρέχονται ορισμένες απαλλαγές. Με την παράγραφο 14 του συγκεκριμένου άρθρου, παρέχεται εξουσιοδότηση στον ΓΓΔΕ, να καθορίζει ειδικές απλουστεύσεις και απαλλαγές σε ό,τι αφορά στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και στην έκδοση λογιστικών στοιχείων (παραστατικών) για κατηγορίες οντοτήτων με κριτήρια το μέγεθος ή το είδος της δραστηριότητας ή τον τρόπο ή τον τόπο άσκησης αυτής και εφόσον διασφαλίζεται ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης.

Με βάση την συγκεκριμένη εξουσιοδοτική διάταξη εκδόθηκε η ΠΟΛ.1007/2015 με τίτλο «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων». Στην εγκύκλιο αναφέρονται ορισμένες κατηγορίες προσώπων όπως, οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος (του ειδικού ήδη καλύπτονται από το άρθρο 39 του ίδιου νόμου), αλλά και οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, λόγω ένταξης στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. 

Google+ Linkedin