Μια αξιόλογη πρωτοβουλία που πρέπει να στηριχθεί

Μια αξιόλογη πρωτοβουλία που πρέπει να στηριχθεί

Κυριακή 13 Ιούνη  11 το πρωί  πλατεία Κοσµά

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας Προέδρων κ Κοινοτικών Συμβουλίων Κοσμά κ Καρυών (Αράχωβας)

Να πούμε ένα βροντερό ΝΑΙ στη σωτηρία του Πάρνωνα
ΟΧΙ στα κυβερνητικά και επιχειρηματικά σχέδια.

Ζούµε πλέον τις συνέπειες της πολιτικής «απελευθέρωσης» της ενέργειας και της «πράσινης ανά πτυξης». Πολιτική της ΕΕ, που προώθησαν όλες οι κυβερνήσεις µέχρι σήµερα και στήριξαν οι  δυνάµεις τους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

∆εκάδες δις ευρώ θα διατεθούν τα επόµενα χρόνια στους επιχειρηµατικούς οµίλους που δρα στηριοποιούνται στην ενέργεια µέσα από τα ταµεία Ανάκαµψης – ∆ίκαιης Μετάβασης – ΕΣΠΑ –  Π∆Ε και τα άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία όπως τα αποκαλούν.  

Οι µεγάλες επιδοτήσεις, οι φορολογικές και άλλες ρυθµίσεις υπέρ των επιχειρηµατικών οµίλων,  µαζί µε την µακροχρόνια και εγγυηµένη κερδοφορία, από την πώληση της παραγόµενης  ηλεκτρικής ενέργειας, είναι το λίπασµα για να ξεφυτρώνουν σαν τα µανιτάρια ανεµογεννήτριες  και φωτοβολταϊκά στους ορεινούς όγκους. 

Οι εργαζόµενοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούµενοι ζούµε τις συνέπειες αυτής της πολιτικής.  Ενεργειακή φτώχεια για το λαό µε την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύµατος. Υποσυντήρηση των  δικτύων που συχνά πυκνά οδηγεί σε πυρκαγιές ή σε διακοπές ρεύµατος. Καταστροφή του περι βάλλοντος όπου εγκαθίστανται αιολικά πάρκα. Κλείσιµο των λιγνιτικών µονάδων στη Μεγαλό πολη, µε απώλεια χιλιάδων θέσεων µόνιµης και σταθερής δουλειάς, µε αύξηση της ανεργίας και  λουκέτα σε µικρές επιχειρήσεις στη περιοχή.  

Με την εγκατάσταση εκατοντάδων ανεµογεννητριών στο Πάρνωνα και στους άλλους ορεινούς  όγκους στη Πελοπόννησο, θα δεσµευτούν και θα καταστραφούν χιλιάδες στρέµµατα δάσους, θα  προκληθούν ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στο µικροκλίµα της περιοχής στη χλωρίδα και στη  πανίδα. 

Ο τεράστιος όγκος εκσκαφών – εκβραχισµών, τα εκατοντάδες χιλιάδες m3 µπετόν και σίδηρο και  τα κουφάρια των ανεµογεννητριών, θα µείνουν για πάντα στον Πάρνωνα και στους άλλους ορει νούς όγκους στη Πελοπόννησο.  

Η εκποµπή υποήχων θα επηρεάσει όχι µόνο την κτηνοτροφία και τη µελισσοκοµία, αλλά και την  υγεία των ανθρώπων.  

Η επέλαση των µονοπωλιακών οµίλων της Ενέργειας στη περιοχή, δεν υπολογίζει δάση και δασι κές εκτάσεις, ειδικές ζώνες προστασίας και φυσικού κάλους, αρχαιολογικούς πολιτιστικούς  χώρους και παραδοσιακούς οικισµούς. Θα πλήξει ιδιαίτερα οικογενειακές επιχειρήσεις που δρα στηριοποιούνται στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, στη µελισσοκοµία, στην εστίαση και  στον τουρισµό. 

Εµείς θεωρούµε ότι, ο ενεργειακός σχεδιασµός και η αξιοποίηση όλων των πλούσιων ενεργεια κών πηγών που διαθέτει η χώρα µας (ορυκτά καύσιµα, φυσικό αέριο, νερά, αέρας, ήλιος κλπ)  πρέπει να υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες (ρεύµα φθηνό για τα λαϊκά στρώµατα) και όχι την κερ δοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων. 

Η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εµπόρευµα για να πλουτίζουν κάποιοι.  

Για αυτό λέµε: 

STOP στην επέλαση των µονοπωλιακών οµίλων στην ενέργεια στον  Πάρνωνα και στους άλλους ορεινούς όγκους στη Πελοπόννησο.  

Παλεύουµε για: 

Καµία άδεια για ΑΠΕ στη περιοχή. Να  απορριφθούν οι αιτήσεις εγκατάστασης  αιολικών πάρκων. Να αποµακρυνθούν  ανεµογεννήτριες που είναι κοντά σε  χωριά.  

Η κυβέρνηση να πάρει πίσω τους αντιπεριβαλλοντικούς νόµους που δίνουν γη  και ύδωρ στους επιχειρηµατικούς οµί λους για την εγκατάσταση αιολικών και  φωτοβολταϊκών πάρκων. 

Ρεύµα φθηνό για το λαό µε δραστική  µείωση της τιµής του ρεύµατος, µε  κατάργηση του «Πράσινου τέλους» και  των άλλων «ανταποδοτικών τελών», που  επιβαρύνουν τους λογαριασµούς. 

Καλούµε: 

Μείωση της τιµής του αγροτικού ρεύµα τος και του πετρελαίου για να επιβιώσει ο  αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο µελισσοκό µος.  

Καµία διακοπή ρεύµατος σε λαϊκά νοικοκυριά–µικρούς επαγγελµατίες–αγρότες  σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. 

Να µην κλείσουν οι λιγνιτικές µονάδες  στη Μεγαλόπολη. Να µην ιδιωτικοποιη θούν τα δίκτυα µεταφοράς ενέργειας,  αντίθετα να προσληφθεί προσωπικό  στον Α∆ΜΗΕ και ∆Ε∆ΗΕ για τη συντή ρηση και λειτουργία τους. 

Τους προέδρους των χωριών, τα εργατικά σωµατεία, τους αγροτοκτηνοτροφικούς συλ λόγους, τα συντοπίτικα σωµατεία, τους πολιτιστικούς αθλητικούς και άλλους φορείς να  συντονίσουµε τον αγώνα µας για τη σωτηρία του Πάρνωνα και των άλλων ορεινών  όγκων στη Πελοπόννησο.  

Να πούµε ένα βροντερό ΟΧΙ σε αυτά τα κυβερνητικά  και επιχειρηµατικά σχέδια.  

Google+ Linkedin