ΚΚΕ: Ο υπουργός Παιδείας να αποσύρει τώρα τις απαράδεκτες κατηγορίες για «αντισημιτισμό» απέναντι στους εκπαιδευτικούς

ΚΚΕ: Ο υπουργός Παιδείας να αποσύρει τώρα τις απαράδεκτες κατηγορίες για «αντισημιτισμό» απέναντι στους εκπαιδευτικούς

Σε σχό­λιο του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τις ανεκ­δι­ή­γη­τες δηλώ­σεις του υπουρ­γού Παι­δεί­ας κ. Πιε­ρα­κά­κη σημειώνει:

«Ο ανεκ­δι­ή­γη­τος υπουρ­γός Παι­δεί­ας κ. Πιε­ρα­κά­κης, ανα­κά­λυ­ψε “αντι­ση­μι­τι­σμό” στην ανα­κοί­νω­ση της ΟΛΜΕ και στη μέρα δρά­σης και αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό, που μέχρι τώρα μετρά­ει 10.000 νεκρούς, ανά­με­σα στους οποί­ους και περί­που 4.000 παιδιά.

Τον ενη­με­ρώ­νου­με ότι, όπως και η πλειο­ψη­φία του ελλη­νι­κού λαού τάσ­σε­ται υπέρ του δίκιου των Παλαι­στι­νί­ων, έτσι και οι εκπαι­δευ­τι­κοί τάσ­σο­νται με τη σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας και δια­δη­λώ­νουν για το αυτο­νό­η­το και ανθρώ­πι­νο: Να στα­μα­τή­σει η σφα­γή στη Γάζα και να απο­κτή­σουν οι Παλαι­στί­νιοι πατρί­δα σύμ­φω­να με τις απο­φά­σεις του ΟΗΕ.

Η προ­φα­νής απο­μό­νω­ση της κυβέρ­νη­σης από το λαϊ­κό αίσθη­μα και η συνα­κό­λου­θη προ­σπά­θειά της να επι­βλη­θεί σιω­πη­τή­ριο για τη γενο­κτο­νία σε βάρος του Παλαι­στι­νια­κού λαού, θα γυρί­σει μπού­με­ρανγκ στους εμπνευ­στές της.

Το ΚΚΕ απαι­τεί ο υπουρ­γός Παι­δεί­ας να απο­σύ­ρει εδώ και τώρα τις απα­ρά­δε­κτες και ποι­νι­κά κολά­σι­μες κατη­γο­ρί­ες για “αντι­ση­μι­τι­σμό” απέ­να­ντι στην ΟΛΜΕ και τους εκπαιδευτικούς»

Google+ Linkedin