Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων:Προσλήψεις με Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Ανακοίνωση:Τετάρτη, 30 / 05 / 2012                                                                                                         Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38/21227/28-5-2012 (ΑΔΑ: Β49ΖΝ-3ΟΘ) εγκύκλιο των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών με θέμα: Προσλήψεις προσωπικού από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο, στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», σύμφωνα με την οποία, οι Δικαιούχοι του προγράμματος δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση των προσλήψεων του άρθρου 28 του ν. 2190/94, ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων, ανακοινώνει την συνέχιση της διαδικασίας παραλαβής αιτήσεων της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 30.1003/01/2012 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων, για την υλοποίηση του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Η ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη:
Στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων και στο ΚΕΠ
Στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων
Στην Ειδική Υπηρεσία Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Η Υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 4/6/2012 και λήγει στις 6/6/2012
Στη διεύθυνση: Αγίου Ιωάννου 2, Λουτράκι
Τηλ. Επικοινωνίας: 27440 23273, (κατά τις ώρες παραλαβής των αιτήσεων) 210 4179797.

Google+ Linkedin