Ανοίγει η πλατφόρμα για τις εκκρεμείς υποθέσεις του ν. Κατσέλη

Ανοίγει η πλατφόρμα για τις εκκρεμείς υποθέσεις του ν. Κατσέλη

Οι δανειολήπτες με υποθέσεις του ν. 3869 που δεν έχουν εκδικαστεί, θα χάσουν το δικαίωμα λήψης προστασίας αν δεν υποβάλλουν εκ νέου το αίτημά τους για να λάβουν νέα δικάσιμο. Ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων εκκρεμούν 42.709  αιτήσεις του ν. 3869/2010. Θα δικαστούν μέχρι 15/6/2021

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τον επαναπροσδιορισμό της ημερομηνίας εκδίκασης όσοι έχουν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη και η υπόθεση τους εκκρεμεί.

Περιθώριο έως τις 15 Ιανουαρίου, έχουν όσοι κατέθεσαν αίτηση για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη έως το τέλος του 2014. Έως 31 Ιανουαρίου για αιτήσεις έως 30/6/2015 και έως 15 Φεβρουαρίου για αιτήσεις έως το τέλος του 2015. Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαΐου.

Ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων εκκρεμούν 42.709  αιτήσεις του ν. 3869/2010,  οι οποίες έχουν χρόνους προσδιορισμένης δικασίμου από το 2020 μέχρι και το 2032. Όλες οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν ώστε οι αιτούντες δανειολήπτες να μην χάσουν το δικαίωμα λήψης προστασίας από το πλαίσιο του νόμου 3869/2010.

Πού θα υποβάλλεται και τι θα περιέχει η νέα αίτηση

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού θα υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου και περιλαμβάνει τα εξής:

α) Το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των διαδίκων και των νόμιμων εκπροσώπων τους, των πιστωτών, έναντι των οποίων ζητείται η ρύθμιση, και των προσώπων των οποίων διατάχθηκε η κλήτευση. Εφόσον μετέχουν στη διαδικασία νομικά πρόσωπα, αναγράφονται στην αίτηση η εταιρική επωνυμία και ο εταιρικός τύπος, καθώς και η καταστατική έδρα, η διεύθυνση και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. Αν ζητείται ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, αναγράφονται υποχρεωτικά οι αρμόδιες για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης,

β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του, στην οποία μπορεί να διενεργείται κάθε κοινοποίηση σχετική με τη δίκη της αίτησης ρύθμισης. Εφόσον ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δεν διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώνονται στην αίτηση επί ποινή απαραδέκτου αντίκλητος και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τελευταίου, στην οποία θα διενεργείται το σύνολο των κοινοποιήσεων της δίκης για την αίτηση ρύθμισης οφειλών,

γ) τα στοιχεία της εκκρεμούς αίτησης ρύθμισης οφειλών και, ειδικότερα, τον γενικό και ειδικό αριθμό κατάθεσής της, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση, καθώς επίσης τον αριθμό κατάθεσης ενδιάμεσων κλήσεων, που έχουν κατατεθεί και αφορούν την αρχική αίτηση,

δ) το διαδικαστικό ιστορικό της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναβολών και ματαιώσεων που έχουν μεσολαβήσει, καθώς και προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων αναστολής που έχουν χορηγηθεί,

ε) δήλωση ότι ο αιτών συναινεί στην άρση του απορρήτου των τραπεζικών και φορολογικών του πληροφοριών. Οι πιστωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την άντληση των πληροφοριών αυτών, χωρίς να απαιτείται συνδρομή της εισαγγελικής αρχής,

στ) δήλωση του έτους ανάληψης της πρώτης δανειακής υποχρέωσης, των δανειακών υποχρεώσεων που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη σε βάρος της κύριας κατοικίας και, εάν δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση, του έτους ανάληψης της υψηλότερης δανειακής υποχρέωσης.

Σε περίπτωση ομοδικίας, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται και από έναν ή περισσότερους από τους ομοδίκους.

Google+ Linkedin