Η κυβέρνηση παραδίδει την καθαριότητα σε ιδιώτες

Με συνοπτικές και σκανδαλώδεις διαδικασίες η κυβέρνηση επιλέγει στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». να  επιταχύνει την είσοδο ιδιωτών εταιριών στη διαχείριση των απορριμμάτων, το πράσινο, τα ογκώδη και τον ηλεκτροφωτισμό.

Συγκεκριμένα ,με το άρθρο 179 του υπό ψήφιση πολυνομοσχεδίου αντικαθίσταται η παρ.1 του αρ.61 του ν. 3979/2011 ,που προέβλεπε αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβανόταν με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών και τεκμηρίωνε αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου ,ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με την απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται».

Προφανώς,δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις ή μαντικές ικανότητες επί των ΟΤΑ για να γίνει αντιληπτό πως η Κυβέρνηση άναψε το “φυτίλι” σφοδρών αντιδράσεων, καθώς αποτελεί μονόδρομο οι εργαζόμενοι να παραμείνουν συνεπείς στα πάγια αιτήματά τους και να αντιταχθούν σθεναρά στην “ιδιωτικοποίηση” των υπηρεσιών των Δήμων.

Google+ Linkedin