Και με τη βούλα του νόμου οι “δια περιφοράς ” συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων

Και με τη βούλα του νόμου οι “δια περιφοράς ”  συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4365/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 167/30.10.2019) που, με ονομαστική ψηφοφορία, στην οποία ψήφισαν “ναι” 155 βουλευτές και “όχι” 132 βουλευτές, εισήγαγε την “περιφορά” ως τρόπο συνεδρίασης των Δημοτικών Συμβουλίων των ΟΤΑ

Πρόκειται για συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που γίνονται καλή τη πίστει με τηλεφωνική συνεννόηση μεταξύ των παρατάξεων, αλλά στα πρακτικά εμφανίζονται ως τυπικά πραγματοποιημένες. Έκτακτα ζητήματα για τα οποία επείγει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου γίνονται μοναδικά θέματα στην ημερήσια διάταξη τέτοιων συνεδριάσεων, που στην πραγματικότητα δεν συγκαλούνται ποτέ, παρά μόνο στα χαρτιά.

Συγκεκριμένα το άρθρο 184 του ν.4365/2019 πρόσθεσε στο τέλος της παρ.5 του αρ.67 του Καλλικράτη (ν.3852/2010) νέα εδάφια. Εκεί μέχρι χθες οριζόταν μόνο το εξής:« 5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το Συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. »

Τα νέα εδάφια του νόμου (που προστέθηκαν μετά τα ανωτέρω) είναι τα κάτωθι:

1. «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής,είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς,με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.».

3. Αποφάσεις δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων που έχουν ληφθεί δια περιφοράς έως τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται νόμιμες, εφόσον δεν πάσχουν από άλλους λόγους νομιμότητας. 

Ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα αποκλειστικώς σχετιζόμενα με την δια περιφοράς σύγκληση των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού έως τη δημοσίευση του παρόντος, παύουν οριστικά. 

Σε περιπτώσεις, στις οποίες δεν έχει ασκηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ποινική ή πειθαρχική δίωξη, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου οργάνου.»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ρύθμιση απασχολεί έντονα αιρετούς που κάνουν λόγο για “αλλοίωση της λειτουργίας της τοπικής δημοκρατίας” και “παραγκωνισμό δικαιωμάτων των μειοψηφιών” αλλά και Υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς ήδη διατυπώνονται, εκτός από ενστάσεις  που κινούνται σε θεσμικό – πολιτικό επίπεδο, απορίες για το τι περιλαμβάνει ο πρακτικός τρόπος εφαρμογής της.

Ουσία ή διαδικασία;

Η νομοθέτηση της “δια περιφοράς ” συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων αποτελεί ένα έλλειμμα στην λειτουργία του ανώτατου βουλευόμενου οργάνου του Δήμου, ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου και ουσιαστικά συρρικνώνει την δημοκρατική αλλά και παραδοσιακά πλουραλιστική λειτουργία του. Άλλωστε σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης για την συνεδρίαση και λήψη απόφασης, που έχει σοβαρές συνέπειες για τον Δήμο, υφίσταται διάταξη με την οποία συγκαλείται το όργανο αυθημερόν με πρόσκληση που επιδίδεται ακόμη και λίγο πριν την ώρα της συνεδρίασης και με ηλεκτρονική υποβοήθηση.

Συνεπώς τα “διά περιφοράς” συμβούλια είναι μια πρακτική που στερεί μια πόλη από το οξυγόνο της δημοκρατίας. Οι εξαιρέσεις είναι δρόμος εύκολος, τακτοποιητικός και βολικός. Είναι όμως παράλληλα ένας δρόμος ολισθηρός…

Google+ Linkedin