Το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις – Τα βασικά σημεία

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, έχει ως σκοπό την απλούστευση και την ευελιξία των κανόνων και διαδικασιών, την επέκταση και, σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, τη γενίκευση των ηλεκτρονικών μέσων ως τρόπου επικοινωνίας στις δημόσιες συμβάσεις.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι προωθεί τη δραστική περικοπή του διοικητικού φόρτου λόγω των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους οικονομικούς φορείς, πράγμα που θα τους διευκολύνει – ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών (μείωση προθεσμιών για υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, ευελιξία στη διάκριση μεταξύ της επιλογής των προσφερόντων και της ανάθεσης της σύμβασης, αναθεώρηση και διευκρίνιση λόγων αποκλεισμού υποψηφίων και προσφερόντων, δυνατότητα «αυτοκάθαρσης», διατάξεις για την τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους).
Εκτός των παραπάνω…περισσότερα »

Google+ Linkedin