Ξυλόκαστρο : Λεκτικός τσαμπουκάς… για τα «πολύτιμα» κεφάλαια της ΑΕΠΙ !

Αφορμή αυτής της ανάρτησης είναι ο λεκτικός τσαμπουκάς (από τηλεφώνου) υπαλλήλου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, όταν ευγενικά του υπενθυμίσαμε ότι η άδεια χρήσης µουσικών οργάνων είναι ανεξάρτητη από την άδεια που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα…και βεβαίως του υπογραμμίσαμε ότι δεν μπορεί κανένας να υποχρεώσει τον κάθε επαγγελματία να επιλέξει να συνεργαστεί με την Α.Ε.Π.Ι.

Μας έκλεισε το τηλέφωνο στα μούτρα…παρότι εμείς ούτε καν του είπαμε ότι ΔΕΝ είναι αρμοδιότητα του εκάστοτε δημοτικού υπαλλήλου, να το παίζει  «βαποράκι» της Α.Ε.Π.Ι.!

Κατ‘ αρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι οι Οργανισµοί Συλλογικής Διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων όπως είναι η Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. δεν αποτελούν δηµόσια όργανα και κατά συνέπεια δεν ορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της   λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγµατος, συνάγεται ότι η εξουσία του ελέγχου της νόµιµης λειτουργίας των καταστημάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ως κατεξοχήν δηµόσια εξουσία και έκφραση κρατικής κυριαρχίας, ασκείται διά της αρµόδιας αρχής µόνο από το κράτος (και τα ν.π.δ.δ., που είναι οι αποκεντρωµένες καθύλη κρατικές υπηρεσίες) και όχι από ιδιώτες ή ν.π.ι.δ. όπως είναι η «Α.Ε.Π.Ι.» και η «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»

Προφανώς ο συμπαθής υπάλληλος δεν έχει αντιληφθεί ότι η Α.Ε.Π.Ι. δεν είναι ο εθνικός νομοθέτης,ούτε συλλήβδην ο αντιπρόσωπος των δημιουργών…Φυσικά παρότι κόπτεται για την υπεράσπιση των «πολύτιμων» κεφαλαίων της εν λόγω ιδιωτικής εταιρείας,εμείς τον δικαιολογούμε… ενδεχομένως δεν γνωρίζει τίποτα για την εξωχώρια μετακόμισή της (διαβάστε ΕΔΩ)…για να καταλάβει ποιους υπερασπίζεται…

Ο δήμαρχος όμως,με δεδομένη την κοινωνική ευαισθησία του για τους επαγγελματίες της πόλης του Ξυλοκάστρου,πως του επιτρέπει να το παίζει «αστυνόμος» και «δικαστής» για λογαριασμό της ΑΕΠΙ ;

Για να δούμε τι γίνεται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος καταστηματάρχης ζήτησε από την αρμόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του  Δήμου  Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης άδεια χρήσης και λειτουργίας µουσικής ή µουσικών οργάνων,χωρίς να προσκομίσει άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής,η οποία χορηγείται κατόπιν καταβολής αντιτίμου από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

Μπορεί να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας µουσικής ή µουσικών οργάνων από τον Δήμο;

Βεβαίως και μπορεί…Ο Νόμος είναι σαφής:

Η εν λόγω άδεια χρήσης και λειτουργίας µουσικής ή µουσικών οργάνων που εκδίδει και χορηγεί ο εκάστοτε ∆ήµος µέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποτελεί ∆ηµοτική ∆ιοικητική Πράξη της ∆ιοίκησης του ∆ήµου ,κατ’ εφαρµογή της αρµοδιότητας του άρθρου 73 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν. 3852 / 2010 

* Οι Δήµοι ΔΕΝ  µπορούν να ορίζουν µε κανονιστικές αποφάσεις τους τη χρονική διάρκεια των αδειών χρήσης µουσικών οργάνων,αφού αυτή έχει οριστεί ως αορίστου διαρκείας ήδη από το 2011, κατά τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 ΦΕΚ Β’ 2496, αλλά και την µεταγενέστερη Κ.Υ.Α. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ΦΕΚ Β’ 3106 (άρθρο 5 παρ. 1).

* * Η ανάκληση άδειας χρήσης µουσικών οργάνων µε µόνη τη λήξη της άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων, δεν βρίσκει έρεισµα στην κείµενη νοµοθεσία. 

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να προσκομίσει άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης «ΑΕΠΙ» και «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ;

Σε αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι η μουσική που χρησιμοποιεί στο κατάστημά του ανήκει σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα στην «Α.Ε.Π.Ι.» και την «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».

* Ειδικά για την χρήση της απλής συσκευής του ραδιοφώνου και την απλή συσκευή τηλεοράσεως χωρίς ενισχυτή και πρόσθετα ηχεία σε οποιοδήποτε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση, σύµφωνα µε το σχετικό Οδηγό του Υπουργείου, δεν απαιτείται έκδοση ∆ηµοτική – ∆ιοικητικής άδειας από τον ∆ήµο.

Εν κατακλείδι, η άδεια χρήσης µουσικών οργάνων είναι ανεξάρτητη από την άδεια που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα.

Διαπιστώσεις παραβίασης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που συχνά γίνονται από την «Α.Ε.Π.Ι.» και την «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» µόνον ως απλή καταγγελία ενδιαφεροµένου ιδιώτη προς την αρµόδια διοικητική αρχή µπορεί να θεωρηθεί και όχι ως πράξη αρµόδιου διοικητικού οργάνου περί διαπίστωσης τέλεσης παράβασης.

Για του λόγου το αληθές,διαβάστε (ΕΔΩ)τη νέα εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών,με ημερομηνία 24 Ιούνη 2016.

Συνεπώς, η οποιαδήποτε καταγγελία που γίνεται από την «Α.Ε.Π.Ι.» και την «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» εκτιµάται και αξιολογείται από την αρµόδια αρχή ως απλό πραγµατικό στοιχείο, το περιεχόµενο του οποίου χρήζει απόδειξης και επιδέχεται ανταπόδειξη.

Google+ Linkedin