Με παρέμβασή του ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κορινθίας στηλιτεύει την απ’ ευθείας ανάθεση για «ανέγερση Μνημείου » στην πλατεία «περιβολάκια»

Με παρέμβασή του ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κορινθίας στηλιτεύει την απ’ ευθείας ανάθεση για «ανέγερση Μνημείου » στην πλατεία «περιβολάκια»

H πάγια θέση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κορινθίας για την ανάθεση των µελετών ∆ηµοσίων Έργων είναι να ακολουθείται η προβλεπόµενη από τον νόµο διαδικασία και αυτή δεν είναι άλλη από την:

α) για ανάθεση αρχιτεκτονικών µελετών η προκήρυξη «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ» και
β) για την ανάθεση κάποιου καλλιτεχνήµατος η προκήρυξη «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».

Βάσει των ανωτέρω προβλεποµένων διαδικασιών διασφαλίζεται η επιλογή µεταξύ πολλαπλών και διαφορετικών προσεγγίσεων –προτάσεων από µια Κριτική Επιτροπή Ειδικών η οποία θα αποφασίσει ποια είναι η καταλληλότερη δηµιουργία.

Η καταστρατήγηση της νόµιµης διαδικασίας, µέσω αυτής της λανθασµένης και άδικης πρακτικής είναι να γνωστοποιείται ως τετελεσµένο γεγονός κάθε πρόθεση δηµιουργίας στο δηµόσιο χώρο της πόλης µας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι απ’ ευθείας αναθέσεις της ανάπλασης της Πλατείας Παναγή Τσαλδάρη, η κατασκευή της Πεζογέφυρας στον Ξηριά κ.α.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κορινθίας δεν διαφωνεί µε την απόφαση της ∆ηµοτικής Αρχής να δηµιουργήσει ένα εικαστικού ενδιαφέροντος τοπόσηµο στην πόλη της Κορίνθου, πόσο µάλλον για ένα τόσο ξεχωριστό γλυπτικό µνηµείο µε ιδιαίτερο συµβολισµό. Αναφορικά µε την επιλογή της θέσης στην πλατεία για την τοποθέτηση του εν λόγω καλλιτεχνικού έργου, επειδή δεν προβλέπεται από την αρχιτεκτονική µελέτη ούτε υποστηρίζεται η τοποθέτηση και προβολή ενός γλυπτού τόσο µεγάλης κλίµακας που για να αναδειχτεί θα έπρεπε να συνδεθεί µε αρχιτεκτονικές, ρυθµιστικές και κυκλοφοριακές αλλαγές, ως εκ τούτου θεωρούµε άτοπη την τοποθέτηση του εάν δεν ληφθούν υπ΄ όψη τα ανωτέρω.

Τέλος θεωρούµε ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί µορφολογικά, στο συµβολικό χαρακτήρα του γλυπτού, έτσι ώστε να προβληθούν κατά κύριο λόγο οι πανανθρώπινες αξίες που απορρέουν από την επιλογή του συγκεκριµένου θρησκευτικού/ιστορικού θέµατος και όχι στην απόλυτη εικονοκλαστική αναπαραγωγή µορφών που µε µοναδικό τρόπο αναδεικνύονται στους χώρους των ιερών ναών µας, αποφεύγοντας και πιθανή βεβήλωση.

Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κορινθίας ήταν, είναι και θα είναι πρόθυµος και έτοιµος να σταθεί αρωγός στις εκάστοτε ∆ηµοτικές Αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τόσο µε γνωµοδοτικό όσο και µε συµβουλευτικό χαρακτήρα.

Google+ Linkedin