Η απόφαση Νίκα με την οποία η Περιφέρεια Πελοποννήσου διεκδικεί 1,3 εκ ευρώ από την “Πελοπόννησος” Α.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέντα

Η απόφαση Νίκα με την οποία η Περιφέρεια Πελοποννήσου διεκδικεί 1,3 εκ ευρώ από την “Πελοπόννησος” Α.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέντα

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, διεκδικεί από την “Πελοπόννησος” Α.Ε. την επιστροφή ποσού συνολικού ύψους 1.308.840,19 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στην σχετική απόφαση του περιφερειάρχη, η Περιφέρεια ζητεί την “επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσὠν από πλεονασματικές προγραµµατικές συμβάσεις που υλοποιήθηκαν για λογαριασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου από τον φορέα υλοποίησης µε την επωνυμία Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «Πελοπόννησος» Α.Ε.”.

Στο σκεπτικό της εν λόγω απόφασης επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, και “απόσπασμα από το Πρακτικό 13/5-10- 2020 του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας ΟΤΑ «Πελοπόννησος» Α.Ε. σχετικά µε την ομόφωνη έγκριση των χρηματοοικονοµικών καταστάσεων της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου της χρήσης που έληξε την 31/12/2019 και των παρατηρήσεων” των ορκωτών λογιστών.

Συγκεκριμένα, από την “Πελοπόννησος” Α.Ε. διεκδικείται:

– Επιστροφή ποσού 300.077,79 ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Οικονομικού αρμόδιας υπηρεσίας για την υλοποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις πλεονασματικές συμβάσεις που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Η Δ/νση Οικονομικού οφείλει να γνωστοποιήσει στην εταιρεία σχετικό λογαριασμό.

– Επιστροφή ποσού των 898.396,62 ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης υπολόγου διαχείρισης του Προγράµµατος Δημοσίων Επενδύσεων για τις πλεονασματικές συμβάσεις που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Το Περιφερειακό Ταμείο οφείλει να φροντίσει για το θέµα αυτό και να γνωστοποιήσει στην Πελοπόννησος Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ τις σχετικές ενέργειες και να ενημερώσει την Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας για την επιστροφή του ποσού σε λογαριασµό που θα του υποδείξει η αναφερόμενη Διεύθυνση

-Επιστροφή ποσού των 110.365,76 ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης το οποίο οφείλει να φροντίσει για το θέµα αυτό και να γνὠστοποιήσει στην Πελοπόννησος Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ τις σχετικές ενέργειες.

Google+ Linkedin