Επιμορφωτικά σεμινάρια από τον εμπορικό σύλλογο Κιάτου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ

                                Προς:

ΜΕΛΗ ΚΑΙ     ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Θέµα: Επιµόρφωση για θέµατα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας – Προγράµµατα 2015

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου σε συνεργασία με το ΚΑΕΛΕ, ενηµερώνει ότι εκδόθηκε η εγκύκλιος για την υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων Τ.Α. Β΄& Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας για το έτος 2015.

• Επιχειρήσεις Β΄κατηγορίας – µεσαίας επικινδυνότητας (συνεργεία, επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου, µέταλλου, υφάσµατος και δέρµατος, οικοδοµικά και παρόµοια επαγγέλµατα, κατασκευή υαλοπινάκων, αναγόµωση πυροσβεστήρων, ανυψωτικές εργασίες, πρατήρια υγρών καυσίµων

κ.ά)

• Επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας – χαµηλής επικινδυνότητας (γεωργία, κτηνοτροφία, εµπόριο,

εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, µεταφορές, αποθηκεύσεις, τράπεζες, ασφάλειες, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων, διοικητικές – οικονοµικές υπηρεσίες κ.ά)

Ως εκ τούτου, διατηρείται το δικαίωµα άσκησης καθηκόντων Τ.Α. από τους ίδιους τους εργοδότες, οι οποίοι οφείλουν πλέον να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας.

 Οι εργοδότες που θα επιµορφωθούν µετά το πέρας του προγράµµατος θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης, που θατους επιτρέπει να ασκούν καθήκοντα Τ.Α. στην επιχείρησή τους

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η διάρκεια των σεµιναρίων είναι 35 ώρες.

∆ικαίωµα  συµµετοχής έχουν  εργοδότες µε αποδεδειγµένη10ετή εµπειρία στο αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης (κάλυψη έως 3 εργαζόµενους) ή διαθέτουν πτυχίο ή απολυτήριο τεχνικής ειδικότητας (κάλυψη έως 6 εργαζόµενους).

Σε περίπτωση απουσίας των ανωτέρω προϋποθέσεων, ο εργοδότης µπορεί εναλλακτικά να αναθέσει τα

καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας σε εργαζόµενο ή σε εξωτερικό συνεργάτη που θα οριστεί Τ.Α. στην επιχείρηση.

∆ικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:

Σχετική αίτηση

Πτυχίο ή Απολυτήριο Λυκείου τεχνικής ειδικότητας ή Άδεια άσκησης επαγγέλµατος

Έναρξη εργασιών (εφόσον πρόκειται για ατοµική επιχείρηση)

ή Καταστατικό (εφόσον πρόκειται για εταιρεία)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η διάρκεια των σεµιναρίων είναι 10 ώρες.

Η επιµόρφωση του εργοδότη καλύπτει έως και 50 εργαζόµενους.

∆ικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:

Σχετική αίτηση

Καταστατικό (εφόσον πρόκειται για εταιρεία)

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου στο 2742026795 ή με το ΚΑΕΛΕ παράρτημα Πάτρας 2610621757.

Google+ Linkedin