Εκλογές φωτογραφίζει η νέα απόφαση Βορίδη

Εκλογές φωτογραφίζει η νέα απόφαση Βορίδη

Παρά τις πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, το υπουργείο Εσωτερικών συνεχίζει να προετοιμάζεται για πρόωρες κάλπες.

Συγκεκριμένα, με απόφασή του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, καθορίζεται η τιμή διάθεσης σε ψηφιακά μέσα (CD) των αντιτύπων των εκλογικών καταλόγων της Χώρας, που χορηγούνται από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών στους δικαιούχους που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 23 του π.δ. 26/2012, ως εξής:

– είκοσι (20) ευρώ (€) για τους καταλόγους ανά Δήμο,
– σαράντα (40) ευρώ (€) για τους καταλόγους ανά Περιφερειακή Ενόττα, και
– εξήντα (60) ευρώ (€) για τους καταλόγους ανά Περιφέρεια,
– ογδόντα (80) ευρώ (€) για τους καταλόγους όλης της επικράτειας.

Τα παραπάνω αντίτυπα εκλογικών καταλόγων διατίθενται στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεως των ιδίων ή νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων αυτών, η οποία συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του εκδιδόμενου για τον σκοπό αυτό ηλεκτρονικού παραβόλου υπέρ του δημοσίου.

Οι δικαιούχοι, με έγγραφη δήλωση τους προς τη Διεύθυνση Εκλογών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών δηλώνουν ότι γνωρίζουν, αναλαμβάνουν και δεσμεύονται για τις υποχρεώσεις νόμιμης επεξεργασίας των καταλόγων που προβλέπονται στο άρθρο 23 του π.δ. 26/2012.

Google+ Linkedin