Δύο τροπολογίες του ΚΚΕ ανάβουν “πράσινο φως” για αυτοδίκαιη επαναπρόσληψη των απολυμένων – εργαζόμενων στο Δήμο Κορινθίων

Δύο τροπολογίες για τους συμβασιούχους καθαριότητας κατέθεσε το ΚΚΕ στο ν/σ του υπουργείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

-Σύμφωνα με την πρώτη τροπολογία, μετά την λήξη τους στις 31/12/2017 οι συμβάσεις μετατρέπονται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου, προκειμένου, όπως είπε, η εισηγήτρια του κόμματος Διαμάντω Μανωλάκου, να συνεχισθεί απρόσκοπτα η λειτουργία των τομέων καθαριότητας των δήμων και να αποφευχθεί η ιδιωτικοποίησή τους.

-Σύμφωνα με την δεύτερη, προτείνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, να θεωρηθούν άκυρες οι πράξεις των Δήμων Κορινθίων,Κασσάνδρας, Αιγιαλείας, Ανατολικής Μανής, καθώς και του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για την απόλυση των συμβασιούχων, ανεξάρτητα της τύχης της δικαστικής προσφυγής των εργαζόμενων.

Η Τροπολογία – Προσθήκη έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών “Συμπληρωματικά Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”.

Θέμα: Εφαρμογή του άρθρου 16 του ν.4429/2016

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προτείνουμε την παραπάνω διάταξη καθότι 4 ΟΤΑ και συγκεκριμένα οι Δήμοι Κασσάνδρας, Κορίνθου, Αιγίου και Ανατολικής Μάνης καθώς και 1 Σύνδεσμος ΟΤΑ συγκεκριμένα ο ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας με βάση δικές τους απόψεις (άλλος περί ανάγκης οικονομικής ενίσχυσης των ΟΤΑ από πλευράς κρατικού προϋπολογισμού και άλλος κάνοντας δική του ερμηνεία του νόμου) δεν εφάρμοσαν τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4429/2016 εις βάρος όμως των εργαζομένων που ήταν δικαιούχοι της αυτοδίκαιης παράτασης οι οποίοι μάλιστα προκειμένου να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην εργασία πέρα από τις κινητοποιήσεις τους αναγκάστηκαν να προσφύγουν και στη δικαιοσύνη. Καθότι η παράταση των συμβάσεων ήταν αυτοδίκαιη και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης θεωρούμε ότι προέχει η εφαρμογή της και κατά συνέπεια οι πράξεις και αποφάσεις που προέκυψαν από τη μη εφαρμογή της πρέπει να θεωρηθούν άκυρες ανεξάρτητα της δικαστικής προσφυγής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “Συμπληρωματικά Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”.

Προστίθεται άρθρο ως εξής:

ΑΡΘΡΟ

Αποφάσεις και πράξεις ΟΤΑ α’ βαθμού και Συνδέσμων ΟΤΑ α΄ βαθμού οι οποίες εκδόθηκαν κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 16 του ν.4429/2016 και με τις οποίες διαπιστώθηκε καταγγελία σύμβασης εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Οι προτείνοντες βουλευτές: Διαμάντω Μανωλάκου, Γιώργος Λαμπρούλης, Χρήστος Κατσώτης, Γιάννης Δελής».

Google+ Linkedin